پرورش شتر مرغ

 توجه انسان به بزرگترین پرنده ی روی کره ی زمین یعنی شتر مرغ و محصولات آن تقریب اً به
7500 سال پیش بر می گردد شترمرغ پرندگانی هستند که کاربرد های زیادی دارند ازجمله چرم ،
پوست ، گوشت ، تخم و پرها . چرم آنها به عنوان با ارزش ترین محصول این حیوان است که قابل قیاس
با چرم تمساح و فیل می باشد
پرورش شتر مرغ با هدف بهره گیری از فرآورده های آن به دلیل ویژگی خاص این پرنده به ویژه در
قاره آفریقا به طور قابل توجهی مطرح بوده است.
خصوصیاتی همچون مقاومت زیاد در برابر شرایط اقلیمی متفاوت ،ویژگیه ای تغذی ه ای وکیفی ت
منحصر به فرد فراورده های آن مثل گوشت ،چرم ،پر،سبب شد تا از ابتدای دهه حاضر استقبال ش ایانی
از سوی تولید کننده گان در کشورها ی توسعه یافته ودر حال توسعه جهت پرورش وتکثیر شتر مرغ در
سطح انبوه و به شکل صنعتی بوجود آید،به طوری که در این زمان کوتاه مطالعات وفعالیته ای گسترده
ای در زمینه پرورش ،تغذیه،اصلاح نژاد،بهداشت وبیماریهای این پرنده صورت پذیرقته است.
در حال حاضر در کشورهای کانادا،آمریکا،چین،استرالیا،وبرخی از کشورهای اروپ ایی وهمچن ین در
اکثر کشورهای خاورمیانه پرورش این پرنده انجام میشود.درکشور ما نیز که علاقه به پرورش ای ن پرنده
دربین تولید کننده گان پایدار شده وبا احداث بیش از ده ها مزرعه پرورش شتر مرغ در سطح کل کشور
آغاز شده است.
هدف از انتخاب این موضوع آشنائی با تاریخچه پرورش، انواع شتر مرغ،مشخصات عمومی،وضع یت
این پرنده درایران وجهان ،محصولات تولیدی وبازار یابی محصولات شتر مرغ وبرسی این موضوع که آی ا
با توجه به شرایط اقلیمی کشور و مشکلات جذب محصولات شتر مرغ در کشور آیا توسعه پرورش شتر
مرغ در کشور از لحاظ کارشناسی جایز می باشد یا خیر.ویادر ارتباط ب ا کیفی ت وفض ای مناسب ارزش
افزوده ونکهداری شتر مرغ وضعیت به چه صورت است.پرورش شتر مرغ از جنبه های اقتصادی اهمیت زیادی دارد که آنهم بستگی به عملکرد گله ،
هزینه های مصرفی ، موقعیت بازار و بهای محصولاتی مانند گوشت ، پوست و غیره دارد .
بازدهی شترمرغ چندین برابر مرغ و گاو است. شترمرغ علاوه بر گوشت محصولاتی مثل چرم و پر دارد.
شترمرغ حیوان تک محصوله نیست. محصولاتش ب ا ارزش هستند , حت ی از چرب ی زیرپوست شترمرغ
روغنی گرفته می شود که در محصولات آرایشی, بهداشتی استفاده می شود.
.شتر مرغ ها مناطق نیمه خشک همراه با علف زارهای کوتاه را نسبت به مناطق مرطوب و بارانی با علف
زارهای متراکم ترجیح می دهند . و این نیز دلیل باعث روند رو به رشد پرورش این یرنده شده است.
نکات فنی پرورش شتر مرغ هنوز کاملا حل نشده و احتمال شکست هایی هم وجود دارد.
اطلاعات کافی از احتیاجات این پرنده و بازار یابی محصول آن بسیار مهم می باشد.
بازاریابی وتعیین قیمت کالاهای دامی ونهاده های تولی د آنه ا بو یژه دردهه ه ای اخیر،دربی شتر
کشورهای درحال توسعه،مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر سیاستهای مداخله دولت اعم از سیاسته ای
حمایتی خاص ویاسیاستهای کلان اقتصادی قرارداشته است .ویژگ ی محصولات ای ن بخش همچون
نوسانی بودن قیمت آنها درمقایسه باکالاهای صنعتی،پایین بودن کشش قیمتی عرضه وتقاضا،نبودامکان
ذخیره سازی زیادوازهمه مهمترنقش واهمییت این محصولات درتام ین امنیی ت غذ ایی جامعه،موجب
شده است که مداخله دولت در فرایندهای مختلف تولید،مصرف،بازاریابی وتجارت ای ن محصولات جلوه
خاصی داشته باشد.
دربین مواد غذایی مختلف،پروتئین ازاهمییت وی ژه ای برخورداراست ودرای ن می ان،ارزش غذ ایی
پروتئینهای حیوانی به سبب دارابودن تمام اسیدهای آمینه خاص که امکان تامین برخی
ازآنهادرپروتئینهای گیاهی کمتروجود دارد،بیش ازپروتئینهای گیاهی است.بنابراین نوسانات قیمت آنه ا
می تواندفشارشدیدی رابویژه برطبقات کم درآمد وارد آورد.
بازاریابی مهم است و حتی قبل از اینکه به فعالیت در زمینه پرورش شترمرغ فکر کنید باید وجود
تقاضا برای فرآورده های شترمرغ را مورد بررسی قرار دهید.

/ 0 نظر / 10 بازدید